Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RYVU: strona spółki
29.05.2024, 17:48

RVU Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. / Convening the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.

Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000367359, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 KSH, zwołuje na dzień 27 czerwca 2024 r., o godzinie 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Leona Henryka Sternbacha 2 ("Walne Zgromadzenie").
Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics S.A. 12. Zamknięcie obrad. Pełne informacje dostępne są również na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://ryvu.com/pl/inwestorzy-media/walne-zgromadzenia/

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-06-27
RVU Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ryvu Therapeutics S.A. w dniu 27 czerwca 2024 r. / Shareholders controlling at least 5% of the votes at the General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A. convened on June 27th, 2024
50,00
0,00
2024-06-27
RVU Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A / Resolutions adopted by the General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.
50,20
-0,40
2024-06-17
RVU Spełnienie warunków wypłaty drugiej transzy finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego / Fulfillment of conditions for the disbursement of the Tranche B of financing from the European Investment Bank
51,20
0,00
2024-06-14
RVU Prezentacja danych klinicznych i przedklinicznych dla programu RVU120 podczas Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA) 2024 / Preclinical data on RVU120 and Synthetic Lethality Programs to be presented at at the 2024 European Hematology Association Congress
52,20
+2,11
2024-06-13
RVU Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company due to execution of the Stock Grant Program
52,20
0,00
2024-06-03
RVU Zawarcie umowy o dofinansowanie z Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości / Conclusion of funding agreement with the Polish Agency for Enterprise Development
54,00
0,00
2024-05-29
RVU Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. / Convening the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.
53,00
+2,26
2024-05-29
RVU Uzyskanie statusu Partnera Stowarzyszonego w ramach IPCEI Med4Cure / Obtaining the status of Associate Partner within IPCEI Med4Cure
53,00
+3,77
2024-05-27
RVU Zawarcie umowy o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju / Conclusion of funding agreement with the National Centre for Research and Development
54,90
0,00
2024-05-22
RVU Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego – art. 19 MAR / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company due to execution of the Stock Grant Program – Article 19 of MAR
53,70
+2,42