Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ALTUS: strona spółki
29.05.2024, 18:49

ALI Uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie oceny wniosku w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2023

Zarząd ALTUS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 maja 2024 roku, na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023.
Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu, dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2023, zgodnie z którym „Zarząd Altus S.A. w związku z osiągnięciem przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zysku netto w wysokości 132.595,84 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 84/100), wnosi o: - przeznaczenie zysku netto w wysokości 4.000 zł na pokrycie niepodzielonego wyniku finansowego za rok 2022, - przeznaczenie zysku netto w wysokości 12.859,58 zł na cele charytatywne zgodnie z art. 20 ust. 5 Statutu Spółki, - przeznaczenie pozostałej części zysku netto w wysokości 115.736,26 zł na kapitał zapasowy” Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 zgodnie z wnioskiem Zarządu. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: Par. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 roku Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 596 /2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz.U. EU L nr 173) „(Rozporządzenie MAR”)

Inne komunikaty