Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAKO: strona spółki
29.05.2024, 18:44

RFK Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 25 czerwca 2024 roku wraz z projektami uchwał.

Zarząd RAFAKO S.A. („Spółka”) z siedzibą w Raciborzu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. („ZWZ”), które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2023 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok. 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2023 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2023 rok. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2023 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2023 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2023 rok, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku, f) pokrycia straty Spółki za 2023 rok, g) określenia liczby członków Rady Nadzorczej, h) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji, i) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, j) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej, k) zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok, l) przyjęcia zaktualizowanej polityki wynagrodzeń Spółki. 9. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia wraz z porządkiem obrad ZWZ znajduje się w załączniku nr 1 natomiast projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ w dniu 25 czerwca 2024 roku znajdują się w załączniku nr 2. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje również: - Uchwałę nr 14/2024 Rady Nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku wraz z oceną sytuacji Spółki (załącznik nr 3), - Uchwałę nr 17/2024 Rady Nadzorczej Spółki w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok (załącznik nr 4), - Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok (załącznik nr 5), - Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok (załącznik nr 6), - Uchwałę nr 18/2024 Rady Nadzorczej Spółki w sprawie zaopiniowania projektu zaktualizowanej polityki wynagrodzeń RAFAKO S.A. (załącznik nr 7), - Projekt zaktualizowanej polityki wynagrodzeń RAFAKO S.A. (załącznik nr 8). Inne dokumenty mające być przedmiotem obrad ZWZ, w tym klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.rafako.com.pl/relacje-inwestorskie/wza/najblizsze-wz.

Załączniki

Inne komunikaty