Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ALTUS: strona spółki
29.05.2024, 19:48

ALI Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Altus S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd ALTUS S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 czerwca 2024 roku (piątek) na godzinę 10:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki, Warszawa (00-696), ul. Pankiewicza 3.
Ogłoszenie o zwołaniu w/w Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad oraz projekty uchwał, sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023, sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Altus S.A. za 2023 rok wraz z oceną biegłego rewidenta stanowią załączniki do niniejszego raportu. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zostały zamieszczone wraz z projektami uchwał oraz dokumentacją przedkładaną Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do rozpatrzenia również na stronie internetowej Spółki w zakładce „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy” Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędących państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty