Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BEST: strona spółki
29.05.2024, 22:18

BST QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-29    
 
 
  BEST SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  BEST Finanse inne (fin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  81-537 Gdynia  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Łużycka 8A  
  (ulica) (numer)  
  (0-58) 769 92 99 (0-58) 769 92 26  
  (telefon)  (fax)  
  best@best.com.pl best.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  585-00-11-412 190400344  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 
 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE     
 Przychody z działalności operacyjnej89 59184 29720 73317 934 
 Zysk przed opodatkowaniem18 20115 4064 2123 278 
 Zysk netto19 84214 6914 5923 125 
 Zysk netto przypisany Akcjonariuszom BEST19 70714 5714 5613 100 
 Całkowite dochody26 38816 6626 1073 545 
 Całkowite dochody przypisane Akcjonariuszom BEST26 25316 5426 0763 519 
 Spłaty wierzytelności nabytych112 022101 13025 92421 515 
 Liczba akcji (w tys. szt.) – podstawowa22 69422 15822 69422 158 
 Liczba akcji (w tys. szt.) - rozwodniona22 82822 40922 82822 409 
 Zysk na jedną akcję (w zł / EUR)0,870,660,200,14 
 Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EUR)0,860,650,200,14 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej13 94215 7463 2263 350 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(4 835)(1 060)(1 119)(226) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(2 076)(7 191)(480)(1 530) 
 Przepływy pieniężne netto razem7 0317 4951 6271 594 
 Stan na dzień:31.03.202431.12.202331.03.202431.12.2023 
 Aktywa1 590 6771 545 122369 847355 364 
 Zobowiązania813 927795 101189 246182 866 
 Kapitał własny776 750750 021180 602172 498 
 Kapitał własny przypisany Akcjonariuszom BEST776 745749 812180 601172 450 
 Kapitał akcyjny22 80622 8065 3035 245 
 WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE     
 Przychody z działalności operacyjnej32 50621 8227 5234 643 
 Zysk przed opodatkowaniem17 75214 6814 1083 123 
 Zysk netto19 70714 5714 5613 100 
 Całkowite dochody26 25316 5426 0763 519 
 Liczba akcji (w tys szt) - podstawowa22 69422 15822 69422 158 
 Liczba akcji (w tys szt) - rozwodniona22 82822 40922 82822 409 
 Zysk na jedną akcję (w zł / EUR)0,870,660,200,14 
 Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EUR)0,860,650,200,14 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6 9462 7591 607587 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(4 668)(1 430)(1 080)(304) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(12 363)2 537(2 861)540 
 Przepływy pieniężne netto razem(10 085)3 866(2 334)822 
 Stan na dzień:31.03.202431.12.202331.03.202431.12.2023 
 Aktywa1 305 5341 281 515303 549294 737 
 Zobowiązania528 789531 703122 948122 287 
 Kapitał własny776 745749 812180 601172 450 
 Kapitał akcyjny22 80622 8065 3035 245 
 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> <font size="3">Kursy wymiany z&#322;otego, w okresach obj&#281;tych sprawozdaniem finansowym i danymi finansowymi por&#243;wnawczymi:<br><br>a) kursy &#347;rednie Euro wg NBP w 2024 roku </font> </p> <p> <font size="3">&#61600; kurs na dzie&#324; 31.03.2024 roku 4,3009 PLN/EUR </font><br><font size="3">&#61600; &#347;redni kurs za I kwarta&#322; 2024 roku 4,3211 PLN/EUR </font> </p> <p> <font size="3">b) kursy &#347;rednie Euro wg NBP w 2023 roku </font> </p> <p> <font size="3">&#61600; kurs na dzie&#324; 31.12.2023 roku 4,3480 PLN/EUR </font><br><font size="3">&#61600; &#347;redni kurs za I kwarta&#322; 2023 roku 4,7005 PLN/EUR<br><br>Kursy &#347;rednie Euro zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych: </font> </p> <p> <font size="3">&#61600; pozycje aktyw&#243;w i pasyw&#243;w zosta&#322;y przeliczone wg &#347;rednich kurs&#243;w NBP ustalonych na dany dzie&#324; bilansowy, </font><br><font size="3">&#61600; pozycje sprawozdania z ca&#322;kowitych dochod&#243;w oraz sprawozdania z przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych zosta&#322;y przeliczone wg kursu b&#281;d&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w NBP obowi&#261;zuj&#261;cych na koniec ka&#380;dego miesi&#261;ca prezentowanego okresu sprawozdawczego.</font><br> </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 SR_GK_BEST_IQ_2024.pdfSkonsolidowany rozszerzony raport za pierwszy kwartał 2024 roku zawierający kwartalną informację finansową za pierwszy kwartał 2024 roku 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-29Krzysztof BorusowskiPrezes Zarządu  
 2024-05-29Marek KucnerWiceprezes Zarządu  
 2024-05-29Maciej BardanCzłonek Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty