Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BBIDEV: strona spółki
31.05.2024, 7:47

BBD QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-31    
 
 
  BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  BBI DEVELOPMENT SA Budownictwo (bud)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  02-566 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Puławska, Plac Unii, Budynek A 2  
  (ulica) (numer)  
  22 204 00 40 22 204 00 41  
  (telefon)  (fax)  
  fundusz@bbidevelopment.pl www.bbidevelopment.pl  
  (e-mail)  (www)  
  526-10-22-256 010956222  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 Wybrane dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
 Przychody operacyjne2 3872 001552426 
 Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych metodą praw własności-7215 623-1671 196 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej-2 7102 340-627498 
 Zysk (strata) brutto-4 363115-1 01024 
 Zysk (strata) netto-4 830-498-1 118-106 
 Aktywa razem258 649263 98060 13860 713 
 Zobowiązania razem96 61997 12022 46522 337 
 w tym zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe74 68737 35517 3658 591 
 Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej162 029166 85937 67338 376 
 Kapitał zakładowy50 66850 66811 78111 653 
 Średnia ważona liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości podstawowego zysku na jedną akcję w tys, sztuk.10 06010 09110 06010 091 
 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-0,48-0,05-0,11-0,01 
 Liczba akcji na koniec okresu (*) przyjęta do wyliczenia wartości księgowej na akcję, w tys. sztuk10 06010 06010 06010 060 
 Wartość księgowa na akcję (zł/euro)16,1116,593,743,82 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2 062-11 311-477-2406 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-52522 272-1214 738 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 741-7 574-634-1 611 
 Przepływy pieniężne netto razem-5 3233 355-1 232714 
 Wybrane dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego     
 Przychody operacyjne1 568865363184 
 Koszt własny sprzedaży-428-111-99-24 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej-235-641-54-136 
 Zysk (strata) brutto287-1 96166-417 
 Zysk (strata) netto10-2 3822-507 
 Aktywa razem159 651160 88137 12037 001 
 Zobowiązania razem65 72766 96715 28215 402 
 w tym zobowiązania krótkoterminowe52 87917 16412 2953 948 
 Kapitał własny93 92493 91421 83821 599 
 Kapitał zakładowy50 66850 66811 78111 653 
 Średnia ważona liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości podstawowego zysku na jedną akcję w tys, sztuk.10 06010 09110 06010 091 
 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)0,00-0,240,00-0,05 
 Liczba akcji na koniec okresu (*) przyjęta do wyliczenia wartości księgowej na akcję, w tys. sztuk10 06010 06010 06010 060 
 Wartość księgowa na akcję (zł/euro)9,349,342,172,15 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej883-454204-97 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 2592 830291602 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 314-7 981-767-1 698 
 
 (*) z uwzględnieniem akcji skupionych w celu umorzenia     
 
 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> Wybrane dane finansowe dotycz&#261;ce rachunku zysk&#243;w i strat oraz sprawozdania z przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych zosta&#322;y zaprezentowane narastaj&#261;co na koniec 1 kwarta&#322;u 2024 oraz na koniec 1 kwarta&#322;u 2023 i zosta&#322;y przeliczone po kursie wynosz&#261;cym odpowiednio 4,3211 i 4,7005 z&#322;/EUR, wyliczonym jako &#347;rednia arytmetyczna &#347;rednich kurs&#243;w og&#322;oszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca prezentowanego okresu. Poszczeg&#243;lne pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) zosta&#322;y zaprezentowane na dzie&#324; 31 marca 2024 i 31 grudnia 2023 i zosta&#322;y przeliczone po kursie wynosz&#261;cym odpowiednio 4,3009 i 4,3480 z&#322;/EUR tj. wg kursu &#347;redniego og&#322;oszonego przez Narodowy Bank Polski na dzie&#324; bilansowy. </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_MSSF_Q1_2024.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdazanie finansowe na dzień 2024_03_31 
 BBID_Informacja_Dodatkowa_Zarzadu_1q_2024.pdfInformacja dodatkowa do sprawozdania za Q1 2024 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
      
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-31Michał SkotnickiPrezes Zarządu  
 2024-05-31Rafał SzczepańskiWiceprezes Zarządu  
 2024-05-31Piotr LitwińskiCzłonek Zarządu  
 2024-05-31Krzysztof TyszkiewiczCzłonek Zarządu  
      
   
      

Załączniki

Inne komunikaty