Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ALTUS: strona spółki
31.05.2024, 10:43

ALI Złożenie przez podmiot zależny wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Komisji Nadzoru Finansowego.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2024 z dnia 17 maja 2024 r. Zarząd ALTUS S.A (dalej: „Emitent”), niniejszym informuje o złożeniu w dniu 31 maja 2024 r. do Komisji Nadzoru Finansowego przez spółkę zależną Emitenta tj. Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („RB TFI S.A.”) wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją administracyjną Komisji Nadzoru Finansowego doręczoną RB TFI S.A. w dniu 17 maja 2024 r. w sprawie nałożenia kary administracyjnej na RB TFI S.A. w związku w ocenie KNF - z naruszeniem przez wskazane w decyzji fundusze zarządzane przez RB TFI S.A. funduszy („Fundusze”) art. 131 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz postanowień statutu tych Funduszy, poprzez niedokonywanie wyceny aktywów Funduszu oraz nieustalenie wartości aktywów netto Funduszu oraz wartości aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny w okresie wskazanym w decyzji.
RB TFI S.A. poinformowała Emitenta, iż we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy kwestionuje całość stawianych przez Komisję Nadzoru Finansowego zarzutów i wniosła o jej uchylenie w całości i wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego tzw. decyzji reformatoryjnej na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego tj. decyzji uchylającej zaskarżoną Decyzję w całości i umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie.

Inne komunikaty