Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LIBET: strona spółki
31.05.2024, 16:07

LBT Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 28 czerwca 2024 r.

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu (dalej „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 czerwca 2024 roku (dalej „ZWZA”) na 1000 (dziesiąta), we Wrocławiu; (53-413), ul. Gwiaździsta 66 lok. 13.B.01, w budynku Sky Tower, na 13 piętrze w lokalu Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska.
Zarząd Spółki do raportu załącza pełne ogłoszenie o zwołaniu ZWZA oraz projekty uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZA. Zarząd Spółki wskazuje, że: (a) do niniejszego raportu nie załączono objętych porządkiem obrad ZWZA sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, gdyż dokumenty te zostały opublikowane przez Spółkę dnia 30 kwietnia 2024 roku; (b) Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z postanowieniami zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, w dniu 23 maja 2024 roku pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał mające być przedmiotem obrad ZWZA, publikowane w załączeniu do niniejszego raportu, za wyjątkiem projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, z uwagi na sporządzenie projektu tej uchwały po zakończeniu posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki; (c) Spółka będzie udostępniała wymagane informacje dotyczące ZWZA na stronie internetowej Spółki pod adresem https://ir.libet.pl/ (sekcja Walne Zgromadzenia). Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że projekt nowej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A., podlegającej przyjęciu uchwałą przez Walne Zgromadzenie, zostanie przedstawiony w odrębnym raporcie bieżącym, w późniejszym czasie, po przygotowaniu jej ostatecznego projektu.

Załączniki

Inne komunikaty