Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ADIUVO: strona spółki
31.05.2024, 23:54

ADV QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-31    
 
 
  ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  ADIUVO INVESTMENTS S.A. Usługi inne (uin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  00-420 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Szara 10  
  (ulica) (numer)  
  +48 22 243 47 99 +48 22 243 47 99  
  (telefon)  (fax)  
  info@adiuvoinvestments.com www.adiuvoinvestments.com  
  (e-mail)  (www)  
  5272682571 146271705  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 SPRAWOZDNIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane) 
 Przychody ze sprzedaży305-4471-9 
 Zysk (strata) ze sprzedaży-1 185-1 251-274-266 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem-2 391-1 236-553-263 
 Zysk (strata) netto-2 391-1 236-553-263 
 Zysk (strata) netto przypisany:     
 Akcjonariuszom jednostki dominującej-1 083-331-251-70 
 Udziałom niekontrolującym-1 309-905-303-193 
 Zysk (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (wyrażony w złotych / euro na jedną akcję)     
 - podstawowy-0,18-0,09-0,04-0,02 
 - rozwodniony-0,18-0,09-0,04-0,02 
 Całkowite dochody ogółem-2 391-275-553-59 
 Całkowity dochód ogółem przypisany:     
 Akcjonariuszom jednostki dominującej-1 082630-250134 
 Udziałom niekontrolującym-1 309-905-303-193 
 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane) 
 Aktywa trwałe512482119111 
 Aktywa obrotowe1 0791 724251397 
 Aktywa ogółem1 5912 206370507 
 Kapitał własny ogółem-44 221-44 726-10 282-10 287 
 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-48 328-49 220-11 237-11 320 
 Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące4 1074 4949551 034 
 Zobowiązania długoterminowe3 8723 774900868 
 Zobowiązania krótkoterminowe41 94043 1589 7519 926 
 Pasywa ogółem1 5912 206370507 
 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-272-712-63-152 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej10521 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-80659-19140 
 Przepływy pieniężne netto razem-342-48-79-10 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> Powy&#380;sze wybrane dane finansowe przeliczone zosta&#322;y na walut&#281; Euro w nast&#281;puj&#261;cy spos&#243;b: </p> <p> &#8226; Poszczeg&#243;lne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone zosta&#322;y wed&#322;ug kursu og&#322;oszonego przez NBP obowi&#261;zuj&#261;cego na dzie&#324; bilansowy tj. 31 marca 2024 r. (1 EUR = 4,3009 PLN) i na dzie&#324; 31 grudnia 2023 r. (1 EUR= 4,348 PLN). </p> <p> &#8226; Poszczeg&#243;lne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego rachunku zysk&#243;w i strat, skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z ca&#322;kowitych dochod&#243;w oraz skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych przeliczone zosta&#322;y po kursie stanowi&#261;cym &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w og&#322;oszonych przez NBP na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego zako&#324;czonego miesi&#261;ca w danym okresie sprawozdawczym tzn. dla okresu od 1 stycznia do 31 marca 2024 r. (1 EUR = 4,3211 PLN) oraz dla okresu od 1 stycznia do 31 marca 2023 r. (1 EUR = 4,7005 PLN). </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 SSF GK Adiuvo 1Q 2024.pdf  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-31Marek OrłowskiPrezes ZarząduMarek Orłowski 
 2024-05-31Anna Aranowska-BablokCzłonek ZarząduAnna Aranowska-Bablok 
 
   

Załączniki

Inne komunikaty