Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAEN: strona spółki
1.06.2024, 20:38

PUN Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2024 roku

Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") działając na podstawie art. 395 §1w związku z art. 399 §1 w zw. z art. 402[1] §1 oraz art. 402[2] k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2024 r. o godzinie 11:00 w Warszawie w lokalu Spółki przy ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa, WeWork.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen S.A. oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej RAEN S.A. za rok obrotowy 2023, Sprawozdanie Rady Nadzorczej RAEN S.A. z siedzibą w Warszawie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach, które to dokumenty zgodnie z planowanym porządkiem obrad zostaną przedstawione do rozpatrzenia oraz zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1 - 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty