Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BNPPPL: strona spółki
3.06.2024, 19:00

BNP Minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych ("MREL") wyznaczony dla BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank") informuje, że Bank otrzymał pismo z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG"), dotyczące wspólnej decyzji organów przymusowej restrukturyzacji, tj. Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (Single Resolution Board) oraz BFG, w sprawie wysokości minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych („MREL").
W planie przymusowej restrukturyzacji Grupy BNP Paribas S.A. przewidziana została strategia przymusowej restrukturyzacji zakładająca pojedynczy punkt kontaktowy w przypadku wszczęcia przymusowej restrukturyzacji (z ang. Single Point of Entry). Wymóg MREL dla Banku został określony na poziomie indywidualnym na 16,02% wartości całkowitej ekspozycji na ryzyko („TREA") oraz 5,91% miary ekspozycji całkowitej („TEM”). Bank został zobowiązany do spełnienia wymogu niezwłocznie po otrzymaniu informacji. Całość wymogu MREL powinna być spełniona w formie funduszy własnych i zobowiązań spełniających kryteria określone w art. 98 ustawy o BFG, stanowiącym transpozycję art. 45f ust.2 BRRD. Zgodnie z oczekiwaniami BFG część MREL odpowiadająca kwocie rekapitalizacji (RCA) będzie spełniona w formie instrumentów AT1, T2 oraz innych podporządkowanych zobowiązań kwalifikowalnych nabytych bezpośrednio bądź pośrednio przez jednostkę dominującą. Jednocześnie, BFG wskazał, że instrumenty w kapitale podstawowym Tier I („CET1") utrzymywane przez Bank na potrzeby wymogu połączonego bufora nie mogą zostać zaliczone do wymogu MREL wyrażonego jako odsetek TREA. Zasada ta nie stosuje się do wymogu MREL wyrażonego jako odsetek TEM. Na dzień otrzymania pisma BFG Bank wypełnia wymogi MREL określone w treści pisma. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Inne komunikaty