Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ACTION: strona spółki
4.06.2024, 17:53

ACT Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

Zarząd ACTION S.A. (dalej także: „Spółka”, „Emitent”) działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, iż w dniu 4 czerwca 2024 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Mariusza Jaworskiego (dalej także: „Zawiadamiający”), sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, nabycie znacznego pakietu akcji w Spółce nastąpiło na skutek transakcji zakupu łącznie 1 506 248 akcji Spółki, zawartych w dniach 24.05.2024 r., 28.05.2024 r., 29.05.2024 r. i 31.05.2024 r. na rynku regulowanym, co spowodowało przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce Przed rozliczeniem transakcji Zawiadamiający posiadał łącznie 0 akcji ACTION S.A., stanowiących 0% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 0 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0% ogólnej liczby głosów. Jednocześnie, podmiot zależny od Mariusza Jaworskiego – تيموركسيومكسر ت - مؤسسةسةؤ م منطقةنقطة م حرةرة ح - مم . مم . حح (TEAMWORKS FZE), adres siedziby: Block C1 B. C. 1300904, kod pocztowy: 971, miejscowość: Ajman, kraj: Zjednoczone Emiraty Arabskie, LEI: 213800MA4LULCUXFIS71 (dalej: „Teamworks FZE”), przed rozliczeniem ww. transakcji posiadał łącznie 1 505 638 akcji ACTION S.A., stanowiących 8,03% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 1 505 638 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 8,03% ogólnej liczby głosów. Po rozliczeniu transakcji (i aktualnie) Zawiadamiający posiada łącznie 1 506 248 akcji ACTION S.A., stanowiących 8,03% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 1 506 248 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 8,03% ogólnej liczby głosów. Jednocześnie, podmiot zależny Zawiadamiającego – Teamworks FZE po rozliczeniu ww. transakcji nie posiada już żadnych akcji Emitenta. Ww. transakcja spowodowała przekroczenie przez Mariusza Jaworskiego progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ACTION S.A. Jednocześnie Zawiadamiający wskazał, że nie występują podmioty zależne od niego, które posiadają akcje Spółki oraz instrumenty finansowe dotyczące akcji ACTION S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie, jak również nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.

Inne komunikaty