Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BEST: strona spółki
5.06.2024, 12:08

BST Zmiana uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Zarząd BEST Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 10/2024 z 20 maja 2024 r. oraz 13/2024 z 4 czerwca 2024 r. informuje, że w ramach subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, zostało objętych 109.800 z 131.000 sztuk akcji.
W związku z tym w dniu 5 czerwca 2024 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę zmieniającą uchwałę z dnia 20 maja 2024 r. w przedmiocie (1) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii J, (2) wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (3) zmiany Statutu Spółki, oraz (4) dematerializacji akcji serii J i wprowadzenia akcji serii J do obrotu na GPW. Zmiana dotyczy wskazania aktualnej wysokości kapitału zakładowego, z uwzględnieniem wyniku subskrypcji prywatnej. Tym samym kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 22.693.729,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć złotych) do kwoty 22.803.529,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset trzy tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych 00/100), to jest o 109.800,00 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy osiemset złotych) poprzez emisję obejmującą 109.800 (słownie: sto dziewięć tysięcy osiemset) sztuki akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta dokonano następujących zmian w Statucie Spółki: 1) §7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 22.803.529,00 zł (dwadzieścia dwa miliony osiemset trzy tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) i dzieli się na 22.803.529 (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset trzy tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.”; 2) w §7 ust. 3 dodaje się lit. h) o następującym brzmieniu: „109.800 (słownie: sto dziewięć tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii J”; 3) w §7 dodaje się ust. 11 o następującej treści: „Akcje serii J zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym”. Zarówno podwyższenie kapitału zakładowego, jak i zmiany Statutu Emitenta są skuteczne z chwilą ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o której dokonaniu Emitent poinformuje niezwłocznie odrębnym raportem bieżącym. Po rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego przez Sąd, Emitent niezwłocznie wystąpi ze stosownymi wnioskami do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o rejestrację Akcji Serii J oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Inne komunikaty