Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
AGORA: strona spółki
5.06.2024, 15:34

AGO Powzięcie informacji o decyzji osoby zarządzającej o rezygnacji z ubiegania się o powołanie w skład Zarządu Spółki w następnej kadencji

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Agora”, „Spółka”) informuje, że w dniu 5 czerwca 2024 r. powziął informację od pana Tomasza Grabowskiego, członka Zarządu Spółki, o podjęciu przez niego decyzji o rezygnacji z ubiegania się o powołanie w skład Zarządu Spółki następnej kadencji. Przyczyną podjęcia decyzji są względy osobiste.
Mandat pana Tomasza Grabowskiego jako członka Zarządu Spółki wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. zostało zwołane na dzień 28 czerwca 2024 r. Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 5 pkt 4 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty