Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
AGORA: strona spółki
5.06.2024, 17:32

AGO Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgłoszenie projektów uchwał

Zarząd Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 5 czerwca 2024 r. od akcjonariusza Spółki Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" z siedzibą w Warszawie reprezentowanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych wpłynęło żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r. („ZWZ”). Żądanie dotyczy wprowadzenia punktu „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”.
W w/w żądaniu wskazano, iż wymieniony punkt porządku obrad powinien zostać umieszczony jako punkt 16. porządku obrad ZWZ, a w konsekwencji oznaczenie obecnego punktu 16. jako punkt 17. W związku z powyższym, Spółka przekazuje nowy porządek obrad ZWZ: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego; 2) Przyjęcie porządku obrad; 3) Wybór członków komisji skrutacyjnej; 4) Przedstawienie przez Zarząd rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2023; 5) Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wyników z oceny sprawozdań finansowych oraz oceny wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok 2023 wraz z wnioskiem Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku; 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023; 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2023; 8) Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2023; 9) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Agory S.A., zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023; 10) Przedstawienie przez Zarząd rekomendacji w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023; 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023; 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023; 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023; 14) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A. za rok 2023”; 15) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję; 16) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej; 17) Zamknięcie obrad. Spółka w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał, które akcjonariusz dołączył do żądania do punktu 16. porządku obrad ZWZ dot. zmian w składzie Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych

Załączniki

Inne komunikaty