Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PKOBP: strona spółki
6.06.2024, 13:16

PKO Koszty emisji 5-letnich obligacji (senior non preferred)

Raport nr 32/2024 – Koszty emisji 5-letnich obligacji (senior non preferred)
Podstawa prawna: § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: W nawiązaniu do raportu nr 15/2024, Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) podaje informacje o: 1. wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji 5-letnich obligacji (senior non preferred) w podziale na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 637.001,40 PLN, b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy, c) promocji oferty: nie dotyczy, d) sporządzenia prospektu emisyjnego oraz suplementu z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 46.282,81 PLN. Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 683.284,21 PLN brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT). 2. metodzie rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposobie ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Banku: Wydatki związane z pracami nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty oraz wydatki poniesione z tytułu doradztwa prawnego są rozliczane w czasie odpowiednio według efektywnej stopy procentowej w wynik odsetkowy przez oczekiwany okres życia wyemitowanej obligacji (część kosztów z litery a i koszty wymienione w literze d) albo liniowo w wynik prowizyjny (część kosztów wymienionych w literze a). 3. średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 341,64 PLN.

Inne komunikaty