Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
INGBSK: strona spółki
7.06.2024, 13:44

ING Aktualizacja informacji dotyczącej wymogu MREL dla ING Banku Śląskiego S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2023 z 17 kwietnia 2023 roku, Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank") informuje, że 7 czerwca 2024 roku otrzymał pismo od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG”) dotyczące wspólnej decyzji organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, tj. Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (Single Resolution Board – SRB („SRB”)) oraz BFG, w sprawie wysokości minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji („MREL”). Decyzja ta opiera się na zastosowanej dla Grupy ING strategii przymusowej restrukturyzacji zakładającej jeden punkt kontaktowy (Single Point of Entry – SPE).
BFG, w porozumieniu z SRB, wyznaczył wymóg MREL dla Banku w wysokości 16,44% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko („TREA”) i 5,91% miary ekspozycji całkowitej („TEM”) na poziomie indywidualnym. Jednocześnie, BFG wskazał, że instrumenty w kapitale podstawowym Tier I („CET1”) utrzymywane przez Bank na potrzeby wymogu połączonego bufora nie mogą zostać zaliczone do wymogu MREL wyrażonego jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (TREA). Tym samym wymóg MREL TREA dla Banku, z uwzględnieniem wymogu połączonego bufora w obecnej wysokości 3,01%, efektywnie wynosi 19,45% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko. Bank jest zobowiązany do spełnienia wymogu niezwłocznie po otrzymaniu informacji. Całość wymogu MREL powinna być spełniona w formie funduszy własnych i zobowiązań spełniających kryteria określone w art. 98 ust. 2l ustawy o BFG, stanowiącym transpozycję art. 45f(2) BRRD. Bank spełnia przedmiotowy wymóg. Dodatkowo, BFG wskazał, że część MREL odpowiadająca kwocie rekapitalizacji powinna zostać spełniona w formie następujących instrumentów: dodatkowego Tier 1 (AT1), instrumentów kapitału Tier 2 (T2) oraz innych podporządkowanych zobowiązań kwalifikowalnych nabytych bezpośrednio bądź pośrednio przez podmiot dominujący. W oparciu o metodykę BFG, Zarząd Banku szacuje, że cześć wymogu MREL dotycząca kwoty rekapitalizacji wynosi 8,44% TREA i 2,91% TEM. Bank spełnia przedmiotowy wymóg. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

Inne komunikaty