Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ESOTIQ: strona spółki
7.06.2024, 15:02

EAH Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

Esotiq & Henderson S.A. [Spółka] działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Ustawa] oświadcza, że w dniu 7 czerwca 2024 r. otrzymała od Lemuria Partners SICAV plc zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69b ust. 1 Ustawy. Lemuria Partners SICAV plc działając w imieniu i na rzecz zarządzanego sub-funduszu Lemuria One, zawiadomiła o nabyciu przez siebie akcji Spółki i przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zawarciem w dniu 5 czerwca 2024 r. transakcji nabycia na GPW 25.235 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela. 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed w/w transakcją Lemuria posiadała bezpośrednio 141.713 (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset trzynaście) akcji stanowiących 6,34% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 141.713 głosów, co stanowiło 4,38% ogólnej liczby głosów. 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Lemuria posiada bezpośrednio 166.948 akcji stanowiących 7,47% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 166.948 głosów, co stanowi 5,16% ogólnej liczby głosów. 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki: Nie dotyczy. 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy. 6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: Nie dotyczy. 7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: Nie dotyczy. 8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Wg stanu na dzień 7 czerwca 2024 r., łączna suma głosów na walnym zgromadzeniu Spółki z akcji posiadanych bezpośrednio przez Lemuria w Spółce wynosi 166.948 (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) stanowiących 7,47% kapitału zakładowego Spółki oraz 5,16% ogólnej liczby głosów Spółki.

Inne komunikaty