Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAKO: strona spółki
7.06.2024, 14:40

RFK Podpisanie umowy z firmą VIA OCEL d.o.o. na opracowanie dokumentacji oraz dostawę elementów ciśnieniowych kotła w związku z modernizacją bloku TENT B2 dla Elektrowni Nikola Tesla w Obrenovacu.

Zarząd RAFAKO S.A. niniejszym informuje o wyborze przez firmę VIA OCEL d.o.o. z siedzibą w Belgradzie („Zamawiający”) oferty firmy RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Wykonawca”) jako najkorzystniejszej oraz podpisaniu w dniu 7 czerwca 2024 roku umowy, której przedmiotem jest opracowanie dokumentacji oraz dostawa elementów ciśnieniowych kotła w związku z modernizacją bloku TENT B2 dla Elektrowni Nikola Tesla w Obrenovacu w Serbii („Umowa”).
Wartość Umowy to 6 575 950,00 EUR netto. Termin zakończenia dostaw ustalono na 23 maja 2025 roku. Maksymalna wysokość kar umownych należnych od Wykonawcy za opóźnienie ograniczona została do 10% kwoty wskazanej powyżej wartości Umowy. Jeżeli w wyniku powyższego opóźnienia, Zamawiający poniesie szkodę przewyższającą wysokość naliczonych kar umownych, Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy w wysokości różnicy pomiędzy poniesioną szkodą a naliczonymi karami umownymi. Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy na podstawie Umowy jest jednak ograniczona do 100% kwoty wskazanej powyżej wartości Umowy. Na podstawie Umowy Zamawiający nie jest również uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy utraconych korzyści oraz wszelkich kosztów pośrednich. Inne warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Inne komunikaty