Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
STALEXP: strona spółki
7.06.2024, 17:20

STX Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) - w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - informuje, że w dniu 7 czerwca 2024 roku Pan Stefano Bonomolo zrezygnował, ze skutkiem na dzień 10 czerwca 2024 roku, z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w związku z zamiarem objęcia nowych funkcji w Grupie Stalexport Autostrady S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Inne komunikaty