Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

WTN Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki WITTCHEN S.A.

Zarząd Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach („Spółka” lub „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. oraz raportu bieżącego nr 12/2024 z dnia 17 maja 2024 r., informuje, iż powziął informację, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął w dniu 07 czerwca 2024 r. uchwałę nr 708/2024 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki WITTCHEN S.A. („Uchwała GPW”).
Zgodnie z Uchwałą GPW, do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są 75.694 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii E Spółki, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda („Akcje”), oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLWTCHN00105”. Zarząd Giełdy – mocą Uchwały GPW, na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy – postanowił wprowadzić z dniem 14 czerwca 2024 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Akcje spółki WITTCHEN S.A., o których mowa powyżej, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 14 czerwca 2024 r. asymilacji tych akcji z notowanymi akcjami Spółki oznaczonymi kodem „PLWTCHN00030”.

Inne komunikaty