Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MNS Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Zarząd Mennicy Skarbowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie"), niniejszym informuje, że Spółka w dniu 10 czerwca 2024 r. otrzymała od Pana Aleksandra Żołędowskiego zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki złożone na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie.
W zawiadomieniu tym Aleksander Żołędowski przekazał następujące informacje: „Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), niniejszym Aleksander Żołędowski zawiadamia, iż w wyniku zawarcia umowy darowizny w dniu 5 czerwca 2024 roku przez Aleksandra Żołędowskiego jako darczyńcę z MS Fundacją Rodzinną z siedzibą w Warszawie jako obdarowanym, doszło do zbycia przez Aleksandra Żołędowskiego posiadanych przez niego 104.001 (słownie: sto cztery tysiące jeden) zdematerializowanych akcji na okaziciela („Akcje”) spółki pod firmą Mennica Skarbowa S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Jasna 1, 00 – 013 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000391546 („Spółka”), stanowiących 9,999% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 104.001 (słownie: sto cztery tysiące jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,999% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W wyniku zbycia Akcji przez Aleksandra Żołędowskiego doszło do zmniejszenia dotychczas posiadanego przez Aleksandra Żołędowskiego udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 6 czerwca 2024 roku. Stan posiadania przed zmianą: przed zmianą dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, Aleksander Żołędowski posiadał bezpośrednio 104.001 (słownie: sto cztery tysiące jeden) Akcji Spółki, stanowiących 9,999% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 104.001 (słownie: sto cztery tysiące jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,999% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed zmianą dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, Aleksander Żołędowski nie posiadał pośrednio akcji Spółki. Stan posiadania po zmianie: po zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, Aleksander Żołędowski nie posiada zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio akcji Spółki. Tym samym Aleksander Żołędowski posiada 0 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Aleksandra Żołędowskiego nie łączy z żadnym podmiotem relacja, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy o Ofercie. W stosunku do Aleksandra Żołędowskiego nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 – 8 Ustawy o Ofercie. Stan posiadania wynikający z art. 69b Ustawy o Ofercie – nie dotyczy. Łączna suma liczby głosów wskazanych zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o Ofercie i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 0 głosów, 0% udziału w ogólnej liczbie głosów.” Treść otrzymanego zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 69 ust. 4c Ustawy o Ofercie, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty