Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MANGATA: strona spółki
11.06.2024, 15:20

MGT Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mangata Holding S.A. uchwały o wypłacie na rzecz akcjonariuszy (dywidenda).

Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 11 czerwca 2024 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023, na podstawie której postanowiło wypłacić dywidendę.
Na wypłatę dla akcjonariuszy Emitenta przeznaczono kwotę 45.068.764,50 zł (czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote 50/100), tj. kwotę 6,75 zł (sześć złotych 75/100) na jedną akcję. Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Emitenta, tj. 6.676.854 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcje. Uprawnionymi do kwoty przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy Emitenta (dywidendy) są podmioty będące akcjonariuszami Emitenta w dniu 21 czerwca 2024 roku (dzień dywidendy). Kwota przeznaczona do wypłaty na rzecz akcjonariuszy Emitenta (dywidendy) zostanie wypłacona 28 czerwca 2024 roku (termin wypłaty dywidendy). Dywidenda będzie wypłacona w złotych polskich. Na wniosek akcjonariusza uprawnionego do dywidendy, po zawarciu porozumienia z Emitentem, możliwa jest wypłata dywidendy w walucie euro. Dla celów wypłaty dywidendy w euro, Emitent stosować będzie średni kurs euro ogłoszony przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wypłaty dywidendy tj. w dniu 27 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej upoważniło Zarząd Emitenta do określenia procedury wypłaty dywidendy w euro oraz treści porozumienia z akcjonariuszami, mając na względzie wykonanie obowiązku płatnika podatku dochodowego od dywidendy. Procedura wypłaty dywidendy w euro wraz z treścią porozumienia z akcjonariuszami, określona przez Zarząd Emitenta, zostanie opublikowana odrębnym raportem bieżącym.

Inne komunikaty