Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PKOBP: strona spółki
11.06.2024, 19:07

PKO Przeprowadzenie emisji pięcioletnich senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

Raport nr 33/2024 – Przeprowadzenie emisji pięcioletnich senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
Podstawa prawna: § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 11 czerwca 2024 r. zakończył subskrypcję pięcioletnich obligacji uprzywilejowanych „senior non preferred notes” o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR. Emisja obligacji realizowana jest w ramach Programu EMTN na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego, zatwierdzonego 15 marca 2024 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier. W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu oraz w Warszawie, Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. data rozpoczęcia subskrypcji: 11 czerwca 2024 r.; 2. data zakończenia subskrypcji: 11 czerwca 2024 r.; 3. data przydziału papierów wartościowych: 11 czerwca 2024 r.; 4. liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 5.000 sztuk; 5. stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła: 33,05%; 6. liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 7.468 sztuk; 7. liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk; 8. cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 99,628% wartości nominalnej; 9. marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla obligacji została ustalona na poziomie: 155 punktów bazowych; 10. obligacje zostały wyemitowane na okres pięciu lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez emitenta po czterech latach od emisji (5NC4); 11. liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 93 podmioty; 12. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 80 podmiotów; 13. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy; 14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 498.140.000 EUR, co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 11 czerwca 2024 r. stanowi równowartość 2.164.717.184 PLN; 15. wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją; 16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją; 17. sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

Inne komunikaty