Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ADIUVO: strona spółki
11.06.2024, 20:07

ADV SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

Działając zgodnie z § 15 ust. 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...), Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w związku z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego [Komisja} odnoszącym się do konieczności objęcia konsolidacją spółki Biovo Technologies Ltd. [Biovo], o którym informowano m.in. w raporcie bieżącym 6/2024 jak również w Nocie 31 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 14 maja 2024 roku Spółka dokonuje korekty ww. sprawozdania skonsolidowanego poprzez uwzględnienie ww. zalecenia Komisji.
Szczegółowe wyjaśnienia nt. okoliczności związanych z korektą oraz jej zakresem (przed i po korekcie) zamieszczono w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego oraz w Nocie 6 skorygowanego skonsolidowanego sprawozdania za 2023 roku, które Emitent niezwłocznie przekaże do publicznej wiadomości wraz z opinią audytora. Emitent wskazuje, iż zmianie uległy również ujawnienia w sprawozdaniu z działalności odpowiadające skorygowanym pozycjom skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok.

Załączniki

Inne komunikaty