Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DMGROUP: strona spółki
12.06.2024, 10:55

DMG Istotna zmiana umowy znaczącej

Zarząd Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 12 czerwca 2024 roku, Emitent otrzymał informację o podpisaniu przez Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, Aneksu nr 10 z dnia 10.06.2024 r. do Umowy Wieloproduktowej nr 894/2020/00001589/00 z dnia 26.05.2020 r., wprowadzającego istotne zmiany ww. umowy.
Zawarty aneks przedłuża okres trwania umowy do dnia 25.05.2026 r., a ponadto zwiększa wysokość limitu kredytu obrotowego odnawialnego do kwoty 35.000.000,00 zł, z sublimitami: 1. sublimit w wysokości: 35.000.000,00 zł, (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych 00/100) dostępny w okresie dostępności limitu kredytowego do wykorzystania na następujące produkty: a) kredyty obrotowe w rachunku bankowym złotowym prowadzonym na rzecz Emitenta do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia równego wysokości dostępnego sublimitu; 2. sublimit w wysokości: 6.000.000,00 EUR (słownie: sześć milionów euro 00/100) dostępny w okresie dostępności limitu kredytowego do wykorzystania na następujące produkty: a) kredyty obrotowe w rachunku bankowym w EUR do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia równego wysokości dostępnego sublimitu. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z ww. umowy będą m.in.: 1) hipoteka umowna łączna do kwoty 46.110.000,00 zł, na: (i) przysługującym Emitentowi prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków stanowiących odrębną nieruchomość, położonej w Świętochłowicach przy ul. Łagiewnickiej, objętej księgą wieczystą KW KA1C/00004079/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych; (ii) przysługującym Emitentowi prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, położonej w Świętochłowicach przy ul. Łagiewnickiej, objętej księgą wieczystą KW KA1C/00018465/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych; (iii) przysługującym Emitentowi prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków stanowiących odrębną nieruchomość, położonej w Świętochłowicach przy ul. Łagiewnickiej, objętej księgą wieczystą KW KA1C/00005080/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych; (iv) przysługującym Emitentowi prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, położonej w Radomiu przy ul. Wielkopolskiej 3F, objętej księgą wieczystą KW RA1R/00077519/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. 2) Zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych o wartości minimalnej 25.000.000,00 zł będących własnością Emitenta znajdujących się w magazynach: Radom, ul. Wielkopolska 3; Jawor, ul. Kuziennicza 15; Świętochłowice ul. Łagiewnicka 1c. Pozostałe warunki umowy, w tym warunki finansowe, zostały ustalone pomiędzy stronami w drodze negocjacji i stanowią tajemnicę handlową. Nie odbiegają one od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Inne komunikaty