Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CCC: strona spółki
12.06.2024, 17:12

CCC QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
                 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
                 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
      
     (rodzaj emitenta)    
      
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okres   
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
                 
       data przekazania:     
                 
                 
  CCC S.A.  
  (pełna nazwa emitenta)  
  CCC Lekki (lek)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  59-101 Polkowice  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Strefowa 6  
  (ulica) (numer)  
  076 845 84 00 076 845 84 31  
  (telefon)  (fax)  
  ccc@ccc.eu www.ccc.eu  
  (e-mail)  (www)  
  6922200609 390716905  
  (NIP)  (REGON)  
                 
                 


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-02-01 do 2024-04-301 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-02-01 do 2023-04-301 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-02-01 do 2024-04-301 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-02-01 do 2024-04-30 
 Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 261 3482 064 086524 225442 893 
 Zysk z działalności operacyjnej150 634-66 98334 920-14 373 
 Zysk (strata) brutto46 758-154 13110 839-33 072 
 Zysk (strata) netto50 521-152 03011 712-32 621 
 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej50 521-152 03011 712-32 621 
 Strata netto z działalności zaniechanej     
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej228 399323 45552 94769 404 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-61 774-108 511-14 320-23 283 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-37 584-215 950-8 713-46 337 
 Przepływy pieniężne netto, razem129 041-1 00629 914-216 
 Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej0,73-2,750,17-1 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej0,73-2,750,17-1 
 Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności zaniechanej0,000,000,00  
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności zaniechanej0,000,000,00  
 Pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień30.04.202431.01.202430.04.202431.01.2024 
 Aktywa, razem7 898 1127 346 0211 827 7171 691 307 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 894 7766 392 5351 595 5331 471 781 
 Zobowiązania długoterminowe1 888 8871 959 335437 111451 106 
 Zobowiązania krótkoterminowe5 005 8884 433 2001 158 4221 020 675 
 Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży     
 Kapitał własny1 003 336953 531232 184219 536 
 Kapitał zakładowy6 8866 8861 5941 585 
 Średnia ważona liczba akcji (w szt.)68 868 00066 195 95968 868 00066 195 959 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)14,5714,403,373,32 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)14,5714,403,373,32 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00 
 Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego01.02.2024-30.04.202401.02.2023-30.04.202301.02.2024-30.04.202401.02.2023-30.04.2023 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów658 017591 339152 541126 884 
 Zysk z działalności operacyjnej16 42914 5153 8093 114 
 Zysk (strata) brutto9 996-6 3732 317-1 367 
 Zysk (strata) netto7 895-3 9151 830-840 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej93 95737 39521 7818 024 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej27 934-174 0186 476-37 339 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-53 986171 695-12 51536 841 
 Przepływy pieniężne netto, razem67 89535 07215 7397 525 
 Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR)0,11-0,070,03  
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR)0,11-0,070,03  
 Pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień30.04.202431.01.202430.04.202431.01.2024 
 Aktywa, razem3 728 3113 625 261862 775834 660 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 772 9341 677 787410 278386 284 
 Zobowiązania długoterminowe931 618953 967215 587219 636 
 Zobowiązania krótkoterminowe841 316723 821194 690166 648 
 Kapitał własny1 955 3711 947 472452 496448 375 
 Kapitał zakładowy6 8866 8861 5941 585 
 Średnia ważona liczba akcji (w szt.)68 868 00066 195 95968 868 00066 195 959 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)28,3929,426,576,77 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)28,3929,426,576,77 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00 
       
       
       
       
       
       
       
 <html> <head> </head> <body> <p> Dane finansowe przeliczono na EUR wg nast&#281;puj&#261;cych zasad: </p> <p> - poszczeg&#243;lne pozycje aktyw&#243;w i pasyw&#243;w wed&#322;ug &#347;rednich kurs&#243;w og&#322;oszonych przez Narodowy Bank Polski na dzie&#324; 30.04.2024 roku 1 EUR = 4,3213 oraz 31.01.2024 roku 1 EUR = 4,3434. </p> <p> - poszczeg&#243;lne pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i pozosta&#322;ych dochod&#243;w ca&#322;kowitych oraz przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych wed&#322;ug kurs&#243;w stanowi&#261;cych &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego zako&#324;czonego miesi&#261;ca w nast&#281;puj&#261;cych okresach sprawozdawczych 01.02.2024 &#8211; 30.04.2024 oraz 01.02.2023 &#8211; 30.04.2023, odpowiednio: 1 EUR = 4,3137 i 1 EUR = 4,6605. </p> </body> </html> 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
    
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
    
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
    
 PlikOpis 
 Raport kwartalny zintegrowany GK CCC SA Q1 2024.pdfSkonsolidowany raport za I kwartał 2024 Grupy Kapitałowej CCC S.A. 
    

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-06-12Łukasz StelmachDyrektor Finansowy  
 2024-06-12Edyta Skrzypiec-RychlikGłówna Ksiegowa  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-07-16
CCC Informacja o transakcjach na akcjach Spółki CCC S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR
118,10
0,00
2024-07-16
CCC Asymilacja wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii L Emitenta i spełnienie warunku wprowadzenia wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii L Emitenta do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
118,10
0,00
2024-07-12
CCC Zawarcie z konsorcjum banków umowy kredytowej dotyczącej nowego finansowania Emitenta i jego spółek zależnych
123,90
0,00
2024-07-12
CCC Wprowadzenie wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii L Emitenta do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
123,90
0,00
2024-06-20
CCC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA
130,30
0,00
2024-06-20
CCC Uchwały podjęte przez ZWZA CCC S.A. w dniu 20 czerwca 2024 roku
130,30
0,00
2024-06-14
CCC Podpisanie aneksu do Umowy Kredytu z 2 czerwca 2021 r. z instytucjami finansującymi Grupę Kapitałową CCC
122,50
0,00
2024-06-12
CCC QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
134,50
-0,37
2024-06-06
CCC Zamiana na żądanie akcjonariusza wszystkich akcji zwykłych imiennych serii L na akcje zwykłe na okaziciela oraz podjęcie przez Emitenta działań w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
143,80
0,00
2024-05-20
CCC Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A.
136,20
0,00