Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LPP: strona spółki
12.06.2024, 21:10

LPP QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-02-01 do 2024-04-30  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-06-12    
 
 
  LPP SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  LPP Handel (han)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  80-769 Gdańsk  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Ł?kowa 39-44  
  (ulica) (numer)  
  058 769 69 05 058 769 69 09  
  (telefon)  (fax)  
  lpp@lpp.com.pl www.lpp.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  583-10-14-898 190852164  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-02-01 do 2024-04-301 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-02-01 do 2023-04-301 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-02-01 do 2024-04-301 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-02-01 do 2023-04-30 
 Wybrane skonsolidowane dane finansowe     
 Przychody ze sprzedaży4 3063 639998781 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej4112319550 
 Zysk (strata) brutto3821458931 
 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej2761106424 
 Średnia ważona liczba akcji1 855 1901 854 2411 855 1901 854 241 
 Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN)148,7759,3234,4912,73 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej8291 144192245 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-508-238-118-51 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-691-632-160-136 
 Przepływy pieniężne netto, razem-370274-8659 
  30/04/202431/01/202430/04/202431/01/2024 
 Aktywa razem14 85913 8023 4393 178 
 Zobowiązania długoterminowe3 6143 431836790 
 Zobowiązania krótkoterminowe6 2595 6541 4481 302 
 Kapitał własny4 9864 7171 1541 086 
 Kapitał podstawowy4411 
 Średnia ważona liczba akcji1 855 1901 855 1901 855 1901 855 190 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)2 687,602 542,60621,94585,39 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję(w PLN)610,00430,00141,1699,00 
 Wybrane jednostkowe dane finansowe     
 Przychody ze sprzedaży3 6623 109849667 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej3972819260 
 Zysk (strata) brutto4292259948 
 Zysk (strata) netto3471838039 
 Średnia ważona liczba akcji1 855 1901 854 2411 855 1901 854 241 
 Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN)187,0498,6943,3621,18 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej38679789171 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-378-117-88-25 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-487-482-113-103 
 Przepływy pieniężne netto, razem-479198-11142 
  30/04/202431/01/202430/04/202431/01/2024 
 Aktywa razem11 84111 0292 7402 539 
 Zobowiązania długoterminowe1 5451 514358349 
 Zobowiązania krótkoterminowe5 1574 7251 1931 088 
 Kapitał własny5 1394 7901 1891 103 
 Kapitał podstawowy4411 
 Średnia ważona liczba akcji1 855 1901 855 1901 855 1901 855 190 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)2 770,122 581,95641,04594,45 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN)610,00430,00141,1699,00 
       
       
       
       
       
       
 <html> <head> </head> <body> <p> Podane dane finansowe s&#261; w mln </p> </body> </html> 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
    
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
    
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
    
 PlikOpis 
 GKLPP_Raport1Q24-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  
    

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
      
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-06-12Marek PiechockiPrezes Zarządu  
 2024-06-12Przemysław LutkiewiczWiceprezes Zarządu  
 2024-06-12Sławomir ŁobodaWiceprezes Zarządu  
 2024-06-12Marcin PiechockiWiceprezes Zarządu  
 2024-06-12Mikołaj WezdeckiWiceprezes Zarządu  
      
   
      

Załączniki

Inne komunikaty