Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
FASING: strona spółki
13.06.2024, 18:27

FSG Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariuszy w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. w nawiązaniu do treści raportów bieżących Spółki: nr 14/2024 i 15/2024 z dnia 16 maja 2024r. oraz raportu bieżącego nr 16/2024 z dnia 24 maja 2024 roku informuje o otrzymaniu w toku obrad ZWZ następujących projektów uchwał:
1) Uchwała nr 3/2024 w sprawie: odstąpienia od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej, zgłoszona przez Pełnomocnika Akcjonariusza Karbon 2 Sp. z o.o., 2) Uchwała nr 4/2024 w sprawie: zobowiązania Zarządu do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego „Formularza zgłoszeniowego Naruszenia MAR”, zgłoszona przez Akcjonariusza Pana Łukasza Ćmiel, 3) Uchwała nr 5/2024 w sprawie: powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w sporach pomiędzy Spółką Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna a Członkami Zarządu dotyczącymi dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu, zgłoszona przez Akcjonariusza Pana Łukasza Ćmiel, 4) Uchwała nr 5a/2024 w sprawie: odstąpienia od podjęcia uchwały dotyczącej powołania pełnomocnika Spółki do dochodzenia roszczeń od Członków Zarządu z tytułu podjęcia decyzji skutkujących konwersją długu pieniężnego Konko S.A. z tytułu nabycia przedsiębiorstwa zależnego K.B.P. Kettenwerk Becker-Prünte GmbH na maszyny wchodzące wcześniej w skład tego samego, zbywanego przedsiębiorstwa, zgłoszona przez Pełnomocnika Akcjonariusza Karbon 2 Sp. z o.o., 5) Uchwała nr 6/2024 w sprawie: powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w sporach pomiędzy Spółką Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. z siedzibą w Katowicach a Członkami Zarządu dotyczącymi dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu, zgłoszona przez Akcjonariusza Pana Łukasza Ćmiel, 6) Uchwała nr 10/2024 w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2023, zgłoszona przez Akcjonariusza Pana Łukasza Ćmiel. Treść otrzymanych ww projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty