Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
FASING: strona spółki
13.06.2024, 18:28

FSG Podjęte uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 czerwca 2024 roku.
Dokumenty będące przedmiotem głosowania uchwał nr 8, nr 9, nr 21, nr 22, nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały w dniu 25 kwietnia 2024 roku opublikowane przez Spółkę wraz z jednostkowym i skonsolidowanym raportem rocznym oraz sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych, a także udostępnione na stronie internetowej pod adresem http://www.fasing.com.pl. w zakładce relacje inwestorskie. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku zawierające ocenę sytuacji Spółki za rok obrotowy 2023, jak również ocenę swojej pracy w 2023 roku oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. za rok obrotowy 2023, będące przedmiotem głosowania uchwał nr 7, nr 20, nr 24 zostały opublikowane w dniu 16 maja 2024 roku w raporcie bieżącym nr 15/2024 i zostały udostępnione na stronie internetowej pod adresem http://www.fasing.com.pl.w zakładce relacje inwestorskie. Podjęte uchwały dołączono w odrębnym pliku. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty