Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TRAKCJA: strona spółki
13.06.2024, 19:34

TRK Informacja o powołaniu na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego

Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”)  informuje, że w dniu 13 czerwca 2024 roku, w związku z zakończonym postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu Dyrektora Finansowego Spółki, Rada Nadzorcza działając na podstawie § 10 ust. 2 i 3 Statutu podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Tomasza Wardaka do Zarządu Spółki i powierzyła mu stanowisko Członka Zarządu Spółki Dyrektora Finansowego z dniem 17 czerwca 2024 roku.
Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez powołanego Członka Zarządu: - nie wykonuje on innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna wobec Emitenta, - nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej ani kapitałowej, - nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, - nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, - nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego Członka Zarządu. Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Załącznik: Życiorys.

Załączniki

Inne komunikaty