Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
KGHM: strona spółki
14.06.2024, 16:24

KGH Decyzja Zarządu Spółki w sprawie emisji obligacji oraz szczegółowych warunków emisji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2024, Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu zakończonego w dniu 14 czerwca 2024 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii C („Obligacje”) na rynku polskim, w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 4 000 000 000 PLN na następujących warunkach:
1. Łączna wartość nominalna emitowanych Obligacji: 1 000 000 000 PLN. 2. Wartość nominalna jednej Obligacji: 1 000 PLN. 3. Cena emisyjna jednej Obligacji: równa wartości nominalnej obligacji. 4. Data emisji: 26 czerwca 2024 r. 5. Data wykupu Obligacji: 26 czerwca 2031 r. 6. Oprocentowanie Obligacji: WIBOR 6M+Marża w wysokości 125 p.b. p.a. 7. Świadczenia z tytułu Obligacji będą mieć wyłącznie charakter pieniężny. 8. Obligacje będą niezabezpieczonymi obligacjami zwykłymi na okaziciela. 9. Obligacje zostaną wyemitowane w trybie art. 33 pkt 1) w zw. z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. 10. Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst najpóźniej w terminie do 31 sierpnia 2024 r. 11. Cel emisji, w rozumieniu art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, nie został określony. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

Inne komunikaty