Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ULTGAMES: strona spółki
14.06.2024, 17:04

ULG Rejestracja zmiany Statutu ULTIMATE GAMES S.A.

Zarząd ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14 czerwca 2024 roku dokonał rejestracji zmiany Statutu Spółki w zakresie przyjętym uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu treść dodanego postanowienia Statutu oraz tekst jednolity uwzględniający tę zmianę. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.)

Załączniki

Inne komunikaty