Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ALTA: strona spółki
14.06.2024, 17:21

AAT Korekta raportu: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA S.A. wraz z treścią projektów uchwał

Zarząd ALTA S.A. z siedzibą Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu nr 2/2024 z dnia 23.05.2025 r. w sprawie informacji o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALTA S.A. niniejszym dokonuje korekty wyżej wymienionego raportu w następującym zakresie:
- Zmianie ulega sala, w której odbędzie się Walne Zgromadzenie: zamiast Sala Biblioteka, Walne Zgromadzenie odbędzie się w Sali Europa, adres bez zmian tj: przy ul. Zielnej 37 – Centrum Konferencyjne Zielna, Warszawa - Z powodu omyłki pisarskiej w projektach uchwał oraz zestawieniu projektowanych zmian Statutu ALTA S.A. przygotowanego na podstawie art. 402 § 2 zd. 2 k.s.h. błędnie wskazano kwotę kapitału zakładowego Spółki tj; powinno być 15 379 845,00 zł zamiast 15.379.834,00 zł. Biorąc pod uwagę powyższe Emitent przekazuje w załączeniu skorygowaną treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Powyższe materiały oraz wszelkie inne informacje i dokumenty związane ze zwoływanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://altasa.pl/dokumenty-korporacyjne/walne-zgromadzenia Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty