Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
AFHOL: strona spółki
14.06.2024, 18:25

AFH Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE "Rozporządzenie MAR", niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść opóźnionej informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione w dniu 3 czerwca 2024 r.
Treść informacji poufnej, której publikacja została opóźniona: Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 3 czerwca 2024 roku zawarł z Panem Pawłem Lewandowskim, posiadającym licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 735 i tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu w trybie ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo Restrukturyzacyjne. Umowę zawarto w celu przeprowadzenia w Spółce postępowania restrukturyzacyjnego w formule postępowania o zatwierdzenie układu. Powody opóźnienia publikacji informacji poufnej: W ocenie Zarządu opóźnienie przekazania powyższej informacji spełniało w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w Rozporządzeniu MAR. Zarząd wskazuje, iż zawarcie umowy o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu w trybie ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo Restrukturyzacyjne nie było równoznaczne z otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego. Albowiem realna pozostawała możliwość, w której Spółka zrezygnuje z prowadzenia restrukturyzacji. Dlatego przedwczesne ujawnienie opóźnionej informacji poufnej na etapie jej utajnienia wprowadzałoby w błąd i działałoby na szkodę Spółki w prowadzonych przez Spółkę rozmowach inwestycyjnych. Ujawnienie niniejszej informacji poufnej spowodowane jest brakiem możliwości dalszego zapewnienia jej poufności z uwagi na obwieszczenie o dniu układowym.

Załączniki

Inne komunikaty