Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CCC: strona spółki
14.06.2024, 19:37

CCC Podpisanie aneksu do Umowy Kredytu z 2 czerwca 2021 r. z instytucjami finansującymi Grupę Kapitałową CCC

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2021 z dnia 02.06.2021 r., raportu bieżącego nr 33/2022 z 27.10.2022 r. i raportu bieżącego nr 39/2022 z dnia 21.12.2022 r. Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: „Emitent”) informuje, że:
w dniu 14 czerwca 2024 r. Emitent, CCC.eu sp. z o.o., CCC Shoes & Bags sp. z o.o. i HalfPrice Sp. z o.o., jako kredytobiorcy i poręczyciele, oraz mBank S.A. (agent), Bank Polska Kasa Opieki S.A. (agent zabezpieczeń), Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Millennium S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Santander Bank Polska S.A. oraz Santander Factoring sp. z o.o., jako kredytodawcy (łącznie dalej: „Instytucje Finansowe”) zawarli Aneks nr 3 („Aneks”) do Umowy Kredytu z 2 czerwca 2021 r. („Umowa Kredytu”), na mocy którego wydłużono termin spłaty Kredytu B do dnia 31 grudnia 2024 r. Zawarcie Aneksu stanowi końcowy etap prac przygotowawczych do zawarcia umowy kredytu konsorcjalnego w celu refinansowania części zadłużenia finansowego jednostki biznesowej CCC (to jest Emitenta i wybranych spółek z Grupy CCC z wyłączeniem spółki Modivo S.A.), którą Emitent planuje podpisać do końca pierwszego półrocza br.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-07-16
CCC Informacja o transakcjach na akcjach Spółki CCC S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR
118,10
0,00
2024-07-16
CCC Asymilacja wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii L Emitenta i spełnienie warunku wprowadzenia wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii L Emitenta do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
118,10
0,00
2024-07-12
CCC Zawarcie z konsorcjum banków umowy kredytowej dotyczącej nowego finansowania Emitenta i jego spółek zależnych
123,90
0,00
2024-07-12
CCC Wprowadzenie wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii L Emitenta do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
123,90
0,00
2024-06-20
CCC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA
130,30
0,00
2024-06-20
CCC Uchwały podjęte przez ZWZA CCC S.A. w dniu 20 czerwca 2024 roku
130,30
0,00
2024-06-14
CCC Podpisanie aneksu do Umowy Kredytu z 2 czerwca 2021 r. z instytucjami finansującymi Grupę Kapitałową CCC
122,50
0,00
2024-06-12
CCC QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
134,50
-0,37
2024-06-06
CCC Zamiana na żądanie akcjonariusza wszystkich akcji zwykłych imiennych serii L na akcje zwykłe na okaziciela oraz podjęcie przez Emitenta działań w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
143,80
0,00
2024-05-20
CCC Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A.
136,20
0,00