Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
3RGAMES: strona spółki
14.06.2024, 20:07

3RG Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych warrantów subskrypcyjnych serii D2

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2024 z dnia 6 maja 2024 r. Zarząd spółki 3R Games S.A. („Spółka”) informuje o wydaniu w dniu 14 czerwca 2024 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oświadczenia nr 571/2024 w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 1.200.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D2, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2023 r. (raport bieżący Spółki nr 9/2023) i uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł, przy czym 1 warrant uprawnia do objęcia 1 akcji serii M po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji Spółki („Warranty”).
Termin rejestracji Warrantów został wyznaczony na dzień 18 czerwca 2024 r. Warrantom nadano kod ISIN: PLGRNKT00076. Objęcie Warrantów nastąpiło w związku z realizacją w Spółce programu motywacyjnego (w części dotyczącej roku obrotowego 2023), wprowadzonego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 stycznia 2023 r. (raport bieżący Spółki nr 3/2023), co do którego regulamin został przyjęty przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 marca 2023 r. (raport bieżący Spółki nr 12/2023). Prawa wynikające z Warrantów mogą być wykonane w terminie 60 dni od dnia zapisania poszczególnych Warrantów na rachunku papierów wartościowych.

Inne komunikaty