Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

CPR Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent) informuje o wpłynięciu w dniu 14 czerwca 2024 roku do Spółki kandydatury pani Moniki Brzózki na niezależnego członka Rady Nadzorczej Emitenta.
Kandydatka została zgłoszona przez Akcjonariusza Spółki Nationale-Nederlanden OFE S.A. w związku z 17 punktem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 czerwca 2024 roku oraz oświadczoną przez pana Andrzeja Sołdka rezygnacją z zasiadania w Radzie Nadzorczej Emitenta. Pani Monika Brzózka wyraziła zgodę na kandydowanie i powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki oraz złożyła stosowne oświadczenia, w tym iż: − posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587, art. 590, i art. 591 Kodeksu spółek handlowych; − nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie przez kandydatkę funkcji członka Rady Nadzorczej w Spółce, w szczególności przesłanki określone w art. 18 i art. 387 Kodeksu spółek handlowych; − nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej do działalności Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; − nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych; − nie istnieją jakiekolwiek inne znane przeszkody do kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto pani Monika Brzózka oświadczyła, że spełnia kryterium niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz kryteria niezależności zgodnie z wymogami wymienionymi w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Życiorys pani Moniki Brzózki stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.04.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty