Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ZORTRAX: strona spółki
14.06.2024, 22:27

ZRX Zawarcie umowy objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D

Zarząd spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 18/2024 z dnia 12 czerwca 2024 r., niniejszym zawiadamia o zawarciu przez Spółkę, w dniu 14 czerwca 2024 r., umowy objęcia akcji serii D w liczbie 5 000 000 (pięć milionów) sztuk wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki „w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii D w drodze oferty niepublicznej, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego”, o podjęciu której Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym EBI nr 18/2024 („Akcje Serii D”).
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostało dokonane przez emisję 5 000 000 (pięć milionów) Akcji Serii D będących akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Wszystkie Akcje Serii D zostały objęte łącznie przez jednego inwestora, po jednostkowej cenie emisyjnej 0,13 zł (trzynaście groszy). Akcje Serii D zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Wszystkie Akcje Serii D zostały zaoferowane w drodze oferty niepublicznej w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a przeprowadzenie oferty niepublicznej Akcji Serii D nie wymagało sporządzenia, zatwierdzenia ani udostępnienia prospektu ani memorandum informacyjnego. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji Serii D nastąpi z dniem jego rejestracji przez sąd rejestrowy, o czym Spółka poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Inne komunikaty