Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

TOW Rekomendacja Zarządu co do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej (z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy)

Zarząd Tower Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu i w uzupełnieniu do raportu bieżącego Spółki nr 1/2024 z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie rozpoczęcia przeglądu opcji strategicznych, niniejszym informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym uchwały Zarządu („Uchwała Zarządu”), na podstawie której Zarząd postanowił o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) z porządkiem obrad obejmującym podjęcie przez NWZ uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w drodze subskrypcji prywatnej (z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i serii E, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii D i serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D i serii E do obrotu na rynku regulowanym („Uchwała Emisyjna”) oraz zarekomendował NWZ podjęcie ww. uchwały.
Intencją Zarządu, wyrażoną w projekcie Uchwały Emisyjnej jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) oraz nie więcej niż 12.000.000 (dwunastu milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela, w tym: nie więcej niż 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („Akcje Serii D”) oraz nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda („Akcje Serii E”), („Akcje”). Zgodnie z projektem Uchwały Emisyjnej, Emisja Akcji Serii D i Akcji Serii E będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431§2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. emisji skierowanej do wybranych przez Zarząd Spółki oznaczonych adresatów (inwestorów) w liczbie nie większej niż 149, która jest zwolniona z obowiązku sporządzenia i opublikowania prospektu informacyjnego, natomiast która przeprowadzana będzie na podstawie memorandum informacyjnego („Memorandum”). Projekt Uchwały Emisyjnej przewiduje upoważnienie Zarządu do określania ostatecznej ceny emisyjnej Akcji. Projekt Uchwały Emisyjnej przewiduje, że Akcje będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po zakończeniu subskrypcji prywatnej Akcji Serii D oraz Akcji Serii E, przeprowadzanej na podstawie Memorandum (na zasadach określonych niniejszą uchwałą) oraz po rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki następującego w wyniku emisji Akcji, z wykorzystaniem odrębnego od Memorandum dokumentu informacyjnego. Zakładanym na dzień podjęcia Uchwały Zarządu celem emisji jest sprawne pozyskanie środków na zakup 100% akcji w Polskim Holdingu Rozwoju S.A. (KRS 0001081033) oraz dofinansowanie bieżącej działalności Spółki. Ostateczny cel emisji zostanie opisany w Memorandum. Projekty uchwał zwoływanego NWZ, w tym projekt Uchwały Emisyjnej zostaną opublikowane odrębnym raportem bieżącym Spółki oraz w trybie właściwym dla przekazywania informacji o zwoływaniu Walnych Zgromadzeń Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).

Inne komunikaty