Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

TOW Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Tower Investments S.A. („Spółka”) , działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 lipca 2024 r., na godzinę 13:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie, pod adresem: Pl. Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmować będzie: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał, a także sporządzenie listy obecności. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D i E, w drodze subskrypcji prywatnej (z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii D i E oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D i serii E do obrotu na rynku regulowanym. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Spółki przekazuje: 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki; 2. Projekty uchwał na NWZ Spółki; 3. Wzór pełnomocnictwa na NWZ Spółki; 4. Informację o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce; 5. Formularz do wykonywania na NWZ prawa głosu przez pełnomocnika. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty