Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ARCHICOM: strona spółki
18.06.2024, 15:19

ARH Uchwała ZWZA Emitenta w sprawie podziału zysku netto

Zarząd Spółki Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu dalej: "Emitent" przekazuje do publicznej wiadomości treść podjętej uchwały w sprawie podziału zysku netto Emitenta za rok obrotowy 2023
UCHWAŁA nr 19/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2024 roku w sprawie podziału zysku netto Archicom S.A. za rok obrotowy 2023 §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 52 748 503,98 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzy złote 98/100) wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2023, podzielić w następujący sposób: 1) zysk w kwocie 52 646 438,70 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych 70/100) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych poniżej („Zysk Przeznaczony do Podziału”); 2) Zysk Przeznaczony do Podziału powiększony o kwotę 11 699 208,60 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiem złotych 60/100), zgromadzoną na kapitale rezerwowym Spółki (przeznaczonym ma wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek na przewidywane dywidendy zgodnie z uchwałą nr 20/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 30 maja 2018 r., zmienioną uchwałą 22/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku), co stanowi łącznie kwotę 64 345 647,30 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych 30/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki („Dywidenda”) tj. w kwocie 1,10 zł (słownie: jeden złoty i dziesięć groszy) na 1 akcję; 3) zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę 26 908 179,78 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych 78/100) wypłaconą przez Spółkę dnia 19 stycznia 2024 roku, tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2023 na mocy uchwały Zarządu Spółki nr 80/27/XI/2023 z dnia 27 listopada 2023 roku („Zaliczka Dywidendowa”) tj. w kwocie 0,46 zł (słownie: czterdzieści sześć groszy) na 1 akcję; 4) wypłacić tytułem Dywidendy kwotę pomniejszoną o wypłaconą Zaliczkę Dywidendową tj. kwotę w wysokości 37 437 467,52 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 52/100) , tj. w kwocie 0,64 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery grosze) na 1 akcję; 5) zysk w kwocie 102 065,28 zł (słownie: sto dwa tysiące sześćdziesiąt pięć złotych 28/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki przeznaczony na wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek na przewidywane dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 20/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 30 maja 2018 r., zmienioną uchwałą 22/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku. §2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 348 § 3-5 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy na 11 lipca 2024 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 25 lipca 2024 roku. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Inne komunikaty