Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
REMAK: strona spółki
18.06.2024, 17:13

RMK Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy.

Zarząd Remak-Energomontaż S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 18 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podjęło uchwałę o przeznaczeniu części zysku netto za rok obrotowy 2023, w kwocie 900.000,00 zł na wypłatę dywidendy (wysokość dywidendy). Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 30 groszy, a dywidendą objęte są wszystkie akcje Emitenta, to jest 3.000.000 akcji Spółki.
Zgodnie z uchwałą, dzień dywidendy ustalono na 18 lipca 2024 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 31 lipca 2024 roku. Podstawa prawna: § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty