Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BNPPPL: strona spółki
19.06.2024, 13:36

BNP Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że dnia 18 czerwca 2024 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 18 czerwca 2024 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Banku przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku 16 kwietnia 2024 r.
Jednocześnie, w załączeniu, Bank przekazuje tekst jednolity Statutu Banku, uwzględniający zmiany zarejestrowane przez Sąd 18 czerwca 2024 r. Nowe lub zmienione postanowienia Statutu Banku: W § 5 ust. 2 pkt 9) skreślono: „terminowe operacje finansowe” W § 5 ust. 2 pkt 11) skreślono: „przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych” W § 5 ust. 3 pkt 1) skreślono: „obejmowanie i nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej lub jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych” W § 5 ust. 3 pkt 2) skreślono: „zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych” W § 5 ust. 3 pkt 8) lit. a) skreślono: „przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych oraz papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,” W § 5 ust. 3 pkt 8) lit. c) otrzymała brzmienie: „nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,” W § 5 ust. 3 pkt 8) lit. d) otrzymała brzmienie: „doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,” W § 5 ust. 3 pkt 8) lit. e) otrzymała brzmienie: „doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw,” W § 5 ust. 3 pkt 8) po lit. e) zdanie otrzymało brzmienie: „z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. b) mogą być również obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz funduszy utworzonych, powierzonych albo przekazanych temu bankowi na podstawie odrębnych ustaw, gwarantowane przez Skarb Państwa, a także obligacje emitowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub podmiot zarządzający aktywami, o którym mowa w art. 224 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz z zastrzeżeniem, że czynności określone w lit. c) nie są wykonywane w ramach pełnienia funkcji animatora rynku na akcjach lub instrumentach pochodnych, których instrumentem bazowym są akcje” W § 20 ust. 5 otrzymał brzmienie: „Rada Nadzorcza tworzy wewnętrzne komitety składające się z członków Rady Nadzorczej, a w szczególności Komitet Audytu, Komitet Wynagrodzeń, Komitet Nominacji oraz Komitet Ryzyka. Organizację, kompetencje oraz zakres obowiązków wewnętrznych komitetów określa Regulamin Rady Nadzorczej.” W § 33 ust. 2 pkt 5) otrzymał brzmienie: „dyrektorom wykonawczym – w odniesieniu do kierowanego obszaru zarządzania, dyrektorom zarządzającym i innym osobom zajmującym stanowiska równorzędne dyrektorom zarządzającym Banku oraz dyrektorowi Biura Maklerskiego – w odniesieniu do podległych komórek, jednostek organizacyjnych lub innych form organizacyjnych, w tym do wydawania wzorów umów, ogólnych warunków umów, regulaminów, regulaminów promocji i konkursów, wzorów druków i formularzy oraz instrukcji służbowych, a także do wydawania przepisów wewnętrznych opisujących przebieg procesów w Banku, w zakresie określonym w uchwale, o której mowa w ust. 3,” W § 33 ust. 2 pkt 8) otrzymał brzmienie: „dyrektorowi podstawowej komórki organizacyjnej Centrali Banku – w ramach merytorycznej właściwości tej komórki, w tym do wydawania wzorów druków i formularzy oraz instrukcji służbowych, a także do wydawania przepisów wewnętrznych opisujących przebieg procesów w Banku, w zakresie określonym w uchwale, o której mowa w ust. 3.” Podstawa prawna § 5 pkt 1) i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 757)

Załączniki

Inne komunikaty