Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ARCHICOM: strona spółki
19.06.2024, 16:40

ARH Emisja obligacji

Zarząd ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2024 z dnia 17 maja 2024 roku informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka wyemitowała obligacje kuponowe serii M10/2024 o łącznej wartości nominalnej 190.000.000 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów złotych) („Obligacje”). Podstawą emisji Obligacji jest umowa programowa z dnia 17 czerwca 2016 roku zawarta pomiędzy Spółką jako emitentem oraz mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie jako dealerem, agentem technicznym, oraz agentem kalkulacyjnym (następnie zmieniona i ujednolicona) ustanawiająca Program Emisji Obligacji do maksymalnej kwoty 800.000.000 PLN (słownie: osiemset milionów złotych).
Emisja dotyczy niezabezpieczonych Obligacji zwykłych na okaziciela, oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę dla inwestorów, o okresie zapadalności 4 (słownie: czterech) lat. Obligacje były proponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 708, ze zmianami) oraz art. 1 ust. 4 lit. (a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, bez konieczności udostepnienia przez Spółkę prospektu ani memorandum informacyjnego. Świadczenia Spółki z tytułu Obligacji mają charakter wyłącznie pieniężny i polegają na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania. Obligacje będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dzień wykupu Obligacji został wyznaczony na 19 czerwca 2028 roku.

Inne komunikaty