Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
AGORA: strona spółki
20.06.2024, 13:18

AGO Przejście tytułu do 490 udziałów w kapitale zakładowym Eurozet sp. z o.o.

Komunikat giełdowy
Zarząd spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, ”Agora”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2024 z dnia 14 czerwca 2024 r., informuje, że w dniu 20 czerwca 2024 r. na rachunek bankowy SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze („SFS Ventures”) wpłynęła kwota 38.750.000 EUR stanowiąca cenę sprzedaży 490 udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o. („Eurozet”) stanowiących 49% kapitału zakładowego i uprawniających do 49% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Eurozet („Udziały”) nabytych przez Spółkę. Wobec powyższego, zgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży udziałów zawartej pomiędzy Spółką a SFS Ventures 14 czerwca 2024 i Umowy Wspólników Eurozet zawartej przez Spółkę z SFS Ventures dnia 20 lutego 2019 roku z późniejszymi aneksami, w dniu 20 czerwca 2024 r. nastąpiło przeniesienie tytułu do Udziałów, a Spółka stała się jedynym wspólnikiem posiadającym łącznie 1000 udziałów Eurozet, stanowiących 100% kapitału zakładowego i reprezentujących 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Eurozet. Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacja poufna.

Inne komunikaty