Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ATAL: strona spółki
20.06.2024, 15:55

1AT Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATAL S.A. w dniu 20 czerwca 2024 roku

Zarząd spółki ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie /dalej „Spółka”/, przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2024 roku oraz treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania wraz z podaniem wyników głosowania nad każdą z uchwał.
Zarząd informuje również, że nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu co do żadnej z uchwał oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Jednocześnie Zarząd Spółki stosując się do zasady zawartej w punkcie 4.3 Zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 zapewnił powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz zamieścił na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zapis przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A. z dnia 20 czerwca 2024 roku. Podstawa prawna: §19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Załączniki

Inne komunikaty