Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LSISOFT: strona spółki
10.07.2024, 13:45

LSI Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi.

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd LSI Software S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 9 lipca 2024 r. w formie elektronicznej od Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie zawiadomienia sporządzonego w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, że w wyniku zawarcia przez Zawiadamiającego umowy kupna akcji Spółki na rynku giełdowym, dotychczas posiadany udział Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów w Spółce, zmienił się o co najmniej 5,09 punktów procentowych ogólnej liczby głosów, a udział Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów w Spółce wynosi obecnie 17,69 %.
8 lipca 2024 r. zawarto transakcję kupna akcji Spółki, która spowodowała dalsze przekroczenie progu 10% głosów o kolejne 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Rozliczenie transakcji nastąpi w dniu 10 lipca 2024 r. Przed zmianą udziału objętą niniejszym zawiadomieniem, Zawiadamiający posiadał 705 098 akcji Spółki stanowiących 21,62 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 705 098 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 14,51 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wskutek Zdarzenia, o którym mowa powyżej, Zawiadamiający posiada 834 551 akcji Spółki stanowiących na dzień transakcji 25,59 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 834 551 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 17,69 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed zmianą udziału objętą niniejszym zawiadomieniem, Zawiadamiający posiadał 705 098 akcji Spółki stanowiących na dzień transakcji 21,62 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 705 098 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 14,51 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Załączniki

Inne komunikaty