Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MSZ Informacja o wynikach skupu akcji własnych Spółki

Zarząd Mostostal Zabrze S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 16/2024 z dnia 23 maja 2024 r., nr 24/2024 z dnia 14 czerwca 2024 r. oraz nr 27/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r. dotyczących uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, uchwały Zarządu Spółki w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki oraz zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Mostostal Zabrze S.A. („Zaproszenie”), informuje, iż w dniu 10 lipca 2024 r. uzyskał od podmiotu pośredniczącego w przeprowadzeniu skupu akcji własnych, tj. Domu Maklerskiego BDM S.A., informację o wynikach skupu akcji własnych Spółki przeprowadzonego w ramach Zaproszenia.
Zgodnie z otrzymaną informacją, w wyniku przeprowadzonego skupu akcji własnych zostanie nabytych przez Spółkę 4.580.000 akcji Spółki, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, stanowiących wyłącznie akcje na okaziciela, będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) i oznaczone kodem ISIN PLMSTZB00018 („Akcje Własne”). W ramach Zaproszenia nie złożono ofert sprzedaży dotyczących akcji imiennych Spółki, nie będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oznaczonych kodem ISIN PLMSTZB00059. Akcje Własne zostaną nabyte po cenie 7,5 zł za jedną Akcję Własną, tj. za łączną cenę 34.350.000 zł. Łączna wartość nominalna nabywanych Akcji Własnych wynosi 9.160.000 zł. Nabywane przez Emitenta Akcje Własne stanowią 6,19% udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Planowany dzień zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych to 12 lipca 2024 r. Transakcje nabycia Akcji Własnych zostaną przeprowadzone poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Domu Maklerskiego BDM S.A. Celem nabycia Akcji Własnych jest umorzenie Akcji Własnych i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych. Ponadto Spółka przekazuje, iż zgodnie z otrzymaną informacją o wynikach skupu akcji własnych, w ramach Zaproszenia złożono oferty sprzedaży obejmujące łącznie 55.661.435 akcji Spółki. W związku z tym, że łączna liczba akcji Spółki zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki do sprzedaży przekroczyła łączną liczbę akcji, jaką Spółka zamierzała nabyć w ramach skupu akcji własnych, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży akcji Spółki, przy zastosowaniu zasad redukcji szczegółowo opisanych w Zaproszeniu. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wyniesie 91,77%. Spółka posiada obecnie 740.000 akcji własnych nabytych w celu umorzenia w ramach skupu akcji własnych przeprowadzonego w listopadzie 2023 r., o czym mowa w raporcie bieżącym nr 45/2023 z dnia 27 listopada 2023 r.

Inne komunikaty