Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

ALC Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

2017-06-19 15:25:53
ALC Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 19.06.2017 roku Dom Maklerski mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("mBank S.A."), działając w imieniu i na rachunek Emitenta podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabył 31.400 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy czterysta) sztuk akcji własnych.

Akcje zostały nabyte w związku z realizowanym programem skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży, przyjętym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 18/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Alchemia S.A w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

Zgodnie z informacją przekazaną przez mBank S.A., w dniu 19.06.2017 roku zrealizowano nabycie o godz.:

-12:32:39 zrealizowano nabycie 271 (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden) sztuk akcji własnych Emitenta, o wartości nominalnej 1,30 zł każda, stanowiących łącznie 0,0001% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0001% głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 5,09zł;

-12:28:16 zrealizowano nabycie 26.000 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy) sztuk akcji własnych Emitenta, o wartości nominalnej 1,30 zł każda, stanowiących łącznie 0,013% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,013% głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 5,09zł;

-12:27:31 zrealizowano nabycie 5.129 (słownie: pięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) sztuk akcji własnych Emitenta, o wartości nominalnej 1,30 zł każda, stanowiących łącznie 0,003% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,003% głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 5,09zł;

W wyniku transakcji z 19.06.2017 roku oraz przy uwzględnieniu uprzednio nabytych przez Spółkę akcji własnych w celu realizacji programu zakupu akcji, Spółka posiada łącznie 18.787.400 szt. akcji własnych, stanowiących 9,394% udziału w kapitale zakładowym oraz 9,394% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zm.).
Art. 4 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dziennik Urzędowy WE L 336 z 23 grudnia 2003 r.).

Późniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2017-08-18 12:47 ALCHEMIA ALC skup akcji własnych 4,99 +0,60
2017-08-17 15:05 ALCHEMIA ALC Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży. 5,04 -0,99
2017-08-16 15:59 ALCHEMIA ALC Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży. 5,03 +0,20
2017-08-14 12:31 ALCHEMIA ALC skup akcji własnych 5,05 -0,40
2017-08-11 14:33 ALCHEMIA ALC skup akcji własnych 5,06 -0,20
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics